Wat is een gebruikersvereniging?

Het Huisarts Informatie Systeem (HIS) vormt de kern van de praktijkvoering in de huisartsenpraktijk. Ieder HIS heeft gebruikers. Deze gebruikers (dokters, assistentes, POH-ers etc.) hebben wensen en ideeën met betrekking tot de gebruikte software. Omdat het voor de producent ondoenlijk is om alle gebruikers regelmatig naar hun mening te vragen, bestaan er gebruikersverenigingen. Zij vertegenwoordigen de leden (gebruikers) naar de producent toe. Maar ook hebben de gebruikersverenigingen (via NedHIS) een stem bij organisaties als NHG, LHV en andere koepels die beleid maken op dit gebied.
De actieve kern van de gebruikersvereniging bestaat uit tientallen enthousiaste gebruikers, voornamelijk huisartsen, die de automatisering in de praktijk een warm hart toedragen en zich actief inzetten voor de ontwikkeling van de huisartsinformatiesystemen.

Orego

Orego is de vereniging voor gebruikers van het huisartsen Informatie Systeem MicroHIS.
De vereniging stelt zich ten doel de leden te helpen en te faciliteren bij het gebruik van MicroHIS.

Orego doet meer: Er is een actieve Pakketcommissie waar aandacht is voor de mogelijkheden en gebruikersproblemen geëvalueerd en besproken worden in samenspraak met de ontwikkelaars van Dedalus. De contacten met Dedalus hebben tot doel de leden een goed werkend en effectief MicroHIS voor dagelijks gebruik te garanderen. Deze commissie is het hart van de gebruikersvereniging. Ook entameert Orego oplossingen voor problemen en vragen die door derden (overheden en verzekeraars) aan ons pakket worden gesteld. Gebruikersverenigingen zoals MicroHIS laten hun stem horen in verschillende overlegstructuren.

Regelmatig is er een overleg tussen het Orego-bestuur en de directie van Dedalus waarin het beleid ten aanzien van MicroHIS wordt bepaald. Samen met de ontwikkelaars wordt de voortgang van de ontwikkeling van het pakket besproken en een jaarplan opgesteld. In dat jaarplan wordt neergelegd wat Dedalus gaat doen. Orego ziet er op toe dat Dedalus u een redelijke prijs voor haar product vraagt. Orego-leden testen nieuwe updates en releases op fouten en onvolkomenheden voordat de leden ze gaan gebruiken in de praktijk.
Bij individuele problemen of conflicten helpt en bemiddelt de vereniging.

Daarnaast zijn Orego -bestuursleden vertegenwoordigt in verschillende overlegstructuren die zich bezig houden met de automatisering in de zorg. (Nedhis, LHV, NHG, KNMG, VZVZ)

Wat krijgt u als lid?

  • Ondersteuning en enthousiaste collegae die zorgen dat het HIS blijft aansluiten op de huisartspraktijk.
  • 3x per jaar het blad SynthesHis
  • 2x per jaar een algemene ledenvergadering (maart en november). Tijdens deze vergaderingen legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, presenteert het de begroting en de jaarcijfers. Beleidsvoornemens worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden en er is uitgebreid ruimte voor discussie.
  • Korting op het jaarlijkse geaccrediteerde  NedHIS congres.

Meer info op de groep Orego op HAweb.

Besloten gedeelte